Bilaha Privacy Policy


Chính sách bảo mật

[Nhà phát triển / Tên công ty] đã xây dựng ứng dụng dưới dạng ứng dụng [mã nguồn mở / miễn phí / freemium / quảng cáo được hỗ trợ / thương mại]. DỊCH VỤ này được cung cấp bởi [Nhà phát triển / Tên công ty] [miễn phí] và được thiết kế để sử dụng như hiện tại.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của [của tôi / của chúng tôi] với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của [tôi / của chúng tôi].

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ [của tôi / của chúng tôi], thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin Cá nhân mà [Tôi / Chúng tôi] thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. [Tôi / Chúng tôi] sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập được trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn, trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, [Tôi / Chúng tôi] có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định [thêm bất kỳ thông tin nào khác mà bạn thu thập ở đây, ví dụ: tên người dùng, địa chỉ, vị trí, hình ảnh] Thông tin mà [Tôi / Yêu cầu của chúng tôi] sẽ được [lưu giữ trên thiết bị của bạn và không được [tôi / chúng tôi] thu thập dưới bất kỳ hình thức nào] / [được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này].

Ứng dụng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn.

Liên kết đến chính sách bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ứng dụng sử dụng

Dữ liệu nhật ký

[Tôi / Chúng tôi] muốn thông báo với bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ [của tôi / của chúng tôi], trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng [Tôi / Chúng tôi] thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn được gọi là Dữ liệu nhật ký . Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên thiết bị của bạn, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ [của tôi / của chúng tôi], ngày và giờ bạn sử dụng Dịch vụ và các số liệu thống kê khác.

Bánh quy

Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu thường được sử dụng làm mã định danh duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị của bạn.

Dịch vụ này không sử dụng các “cookie” này một cách rõ ràng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mã của bên thứ ba và các thư viện sử dụng “cookie” để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào một cookie được gửi đến thiết bị của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ này.

Các nhà cung cấp dịch vụ

[Tôi / Chúng tôi] có thể tuyển dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau:

  • Để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi;
  • Để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi;
  • Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ; hoặc là
  • Để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

[Tôi / Chúng tôi] muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo vệ

[I/We] value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and [I/We] cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by [me/us]. Therefore, [I/We] strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. [I/We] have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. [I/We] do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13 years of age. In the case [I/We] discover that a child under 13 has provided [me/us] with personal information, [I/We] immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact [me/us] so that [I/We] will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

[Tôi / Chúng tôi] có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. [Tôi / Chúng tôi] sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 6 năm 2021

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách quyền riêng tư của [tôi / chúng tôi], vui lòng liên hệ với [tôi / chúng tôi] tại.

Trang chính sách bảo mật này được tạo tại privacypolicytemplate.net và được sửa đổi / tạo bởi App Privacy Policy Generator